Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Evropski denar za živali in rastline v Vipavski dolini

Projekt ukrepov za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini z imenom VIPava bo prejel evropsko sofinanciranje. Njegova vrednost je 3,3 milijona evrov, od tega bo 80 odstotkov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa država, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000 doline reke Vipave in vipavskega roba. Z različnimi ukrepi želijo prijavitelji projekta izboljšati stanje življenjskega prostora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju v velikosti 187 hektarjev.

V okviru projekta bodo ponovno vzpostavili pretočnost rokava reke Vipave pri Brjah, ob rokavu pa uredili kale, kar bo namenjeno predvsem dvoživkam (laški žabi, velikemu pupku in hribskemu urhu) in močvirskemu krešiču. Za vidre bodo izkopali trenutno zasuti rokav reke Vipave pri Dolenjah, vzpostavljen bo stalni pretok vode skozi Novakovo mlinščico, prehodnost pa bo za vidro vzpostavljena s preureditvijo enostopenjskih pregrad v kaskadne drče.

Poskrbeli bodo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst želv, kar bo izboljšalo stanje ohranjenosti domače močvirske sklednice. Na Ajdovskem polju bodo postavljene lovne preže ter zasajene mejice in cvetni pasovi za črnočelega srakoperja. Hribskemu škrjancu pa bodo pomagali s čiščenjem lesne vegetacije na trenutno zaraščenih površinah na obrobju Trnovskega gozda. Na robu gozda Panovec bodo z odstranitvijo zarasti, zasaditvijo strašnice in s prilagojeno košnjo vzpostavili močvirske travnike, ki bodo primerni za metulja strašničnega mravljiščarja. S polaganjem odmrle lesne mase v gozdovih pa bo izboljšan habitat za ličinke rogača.

Na obrežju reke Vipave bodo odstranili invazivne tujerodne vrste rastlin in zasadili avtohtono obrežno vegetacijo. Projektni partnerji bodo poskrbeli tudi za ureditev učne poti ob reki Vipavi, tako da bo obiskovalce preusmerila z najbolj obremenjenih in občutljivih območji Vipavske doline.

Vodilni partner projekta je Zavod za ribištvo Slovenije, drugi partnerji pa so Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcija RS za vode, Mestna občina Nova gorica ter občini Ajdovščina in Miren-Kostanjevica.

Gre za tretjo odobritev finančnega prispevka iz prednostne naložbe varovanja in obnove biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami. Do zdaj je bilo na tej prednostni naložbi odobrenih 20 odstotkov razpoložljivih sredstev, še pravijo na okoljskem ministrstvu.

 

* Vir: STA

* Fotografija: Reuters

Lokalne Ajdovščina

#novice, #vipavskadolina

Kolofon