Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Pilotni protivetrni pas na Ajdovskem polju

V sklopu projekta LIFE ViVaCCAdapt se bo na območju Občine Ajdovščina zasadilo vzorčen tisoč kvadratnih metrov velik protivetrni pas, za katerega je Zavod za gozdove Slovenije izdelal elaborat. Glavni namen ukrepa je predstaviti in preizkusiti način prilagoditve lokalnega kmetijstva na negativne vplive podnebnih sprememb, predvsem vetrne erozije in prekomernega izhlapevanja iz odprtih kmetijskih površin. Črna jelša, poljski brest, beli gaber, poljski in ostrolistni javor, hrast dob, češnja ter še druge drevesne vrste kljubujejo tudi suši in burji na Vipavskem.

V uvodnem delu elaborata je govora o pomembni vlogi protivetrnih zaščit. Zmanjšujejo namreč izhlapevanje vode iz kmetijskih površin, pripomorejo k izboljšanju pridelave kmetijskih zemljišč, predstavljajo zaščito pred snegom in hrupom, izboljšujejo biodiverziteto v agrarni ali urbani krajini, predstavljajo vizualno zaščito, opravljajo estetsko vlogo ali dodatno ščitijo objekte pred pretirano izgubo toplotne energije ipd. Torej lahko tudi v kmetijski krajini Vipavske doline s pomočjo sajenja protivetrnih pasov pričakujemo zmanjšanje posledic ekstremnih vremenskih pojavov, kot je npr. burja.

V skladu s projektom LIFE ViVaCCAdapt se bo zasadilo protivetrni pas na površini tisoč kvadratnih metrov, ki bo razdeljena na 4 x 50 m dolge pasove, sestavljene iz različnih kombinacij vrst dreves. Elaborat zasaditve pri zasnovi protivetrnega pasu upošteva pomembne predpostavke. Drevesne vrste za zasaditev so izbrane glede na avtohtonost v našem prostoru in odpornost na abrazijsko delovanje ter glede na možnost dovolj velike gostote zasaditve in razmer tal. Na tej podlagi elaborat za osnovno ogrodje protivetrnega pasu predlaga sadnjo poljskega bresta (Ulmus carpinifolia), črne jelše (Alnus glutinosa), belega gabra (Carpinus betulus) ter poljskega javorja (Acer campestre). Osnovnemu ogrodju dodaja še nekaj drevja drugih drevesnih vrst, predlaga visoko gostoto sadnje in sadike manjše rasti. Poleg tega elaborat natančno narekuje tudi samo pripravo zemljišča za zasaditev, ravnanja s sadikami, izvedbo sadnje ter zaščito sadik. Podaja tudi smernice za nego in vzdrževanje zasajenih površin s popisom del.

Elaborat zasaditve je pripravil strokovnjak iz Zavoda za gozdove Slovenije, krajevne enote Ajdovščina Mitja Turk in predstavlja ključni dokument za dejansko zasaditev poskusnega protivetrnega pasu. Na njegovi podlagi Občina Ajdovščina, skladno s časovnico projekta LIFE ViVaCCAdapt, načrtuje sadnjo v začetku naslednjega leta.

Delovna skupina LIFE ViVaCCAdapt iz Ajdovščine

 

»Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt«.

 

* Naslovna fotografija: Hiveminer

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #kmetijstvo

Kolofon