Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Odprto pismo: Gradnja hiše in vodno soglasje

V uredništvo smo prejeli pismo mlade družine iz občine Vipava, ki se sooča z velikim problemom pri gradnji hiše v bližini hudournika Bela. Po skoraj dveh letih boja z birokracijo, žal ne morejo pridobiti vodnega soglasja, da bi si zgradili dom. Pismo objavljamo v celoti, kot primer počasnega mletja mlinov slovenske birokracije.

Kot mlada družina, jaz 30 žena 26, sva že pred poroko več časa iskala staro hišo ali pa parcelo na kateri bi gradila. Po več kot enoletnem iskanja sva našla parcelo v občini Vipava. Parcela se nama je zdela super, saj se nahaja na obrobju mesta, z vrtcem, šolo, pošto in trgovino (pride prav na stara leta), na območju kjer že stojijo nove hiše.

Pred nakupom sva šla na občino po lokacijsko informacijo, ki so nam jo izdali 10.11.2016. V lokacijsko informacijo so dali dodatek, kjer so navajali, da bo pridobitev soglasij potekalo hitreje, če se bomo sklicevali na že prej pridobljena soglasja (soglasja pridobljena v letu 2002, ko so gradili to naselje za 13 hiš). Tako nič sluteč sva se z ženo podala v nakup. Arhitektka je ocenila, da bomo prišli do gradbenega dovoljenja do konca meseca marca 2017. Arhitektka nas je kmalu obvestila, da ima probleme s pridobitvijo vodnega soglasja na DRSV (ARSO) in da zahtevajo poplavno študijo za našo parcelo. Študijo smo dali izdelati podjetju, na kar nam je DRSV izdal večkrat dopolnitev, z obrazložitvijo da je študija nepopolna… Izdelovalec študije nas je kmalu opozoril, da kar zahtevajo od njega ni izvedljivo, hkrati pa smo v tem času izvedeli, da ima tudi lastnik sosednje parcele (sosed) probleme z pridobitvijo vodnega soglasja in da mu že 2 leti izdajajo zahteve za dopolnitev poplavne študije (ki jo je izdelovalo drugo podjetje). Stopil sem v kontakt z njihovim izdelovalcem študije in tudi ta mi je povedal, da so zahteve DRSV nerealne in neizvedljive. O vsem tem smo začeli obveščati občino, saj se je DRSV opredelil, da gradnjo onemogoča sprejeti OPN iz leta 2014 (ironija pri vsem tem, ravno DRSV je podal smernice po katerih je nastal nov OPN). V novem OPN-ju je napisano, da kote terena ni dovoljeno spreminjati, razen če se naredi celovite omilitvene ukrepe. Omilitveni ukrepi v OPN-ju za to območje niti niso bili opredeljeni. Informacije sem začel iskati še sam na DRSV Nova Gorica, kjer mi je pristojna gospa povedala, da je pod velikim vprašajem, če bom tam sploh lahko gradil.

Tako je minilo že več kot leto od nakupa parcele in zato nismo bili več upravičeni, da bi vrnili parcelo prejšnjemu lastniku (DRSV je postopek zavlačeval, sploh z večkratnimi dopolnitvami, ker se ni takoj opredelil glede problema). DRSV sem tudi opozoril na 9. točko 152. člena Zakona o vodah; "Če ministrstvo ugotovi, da poseg v prostor ni sprejemljiv, se vloga za določitev projektnih pogojev ali pogojev za druge posege v prostor šteje za vlogo za izdajo vodnega soglasja in zavrne izdajo vodnega soglasja. ", ampak so kljub vsem dejstvom (kljub poznavanju OPN-ja, kljub znanim problemom našega soseda...) izdali projektne pogoje in zavlačevali postopek. Prijavil sem jih tudi višjemu organu (ministrstvu za okolje) ki pa so nam posredovali njihov odgovor, da se zaradi nepopolne dokumentacije niso mogli opredelit o zadevi in so zato izdali projektne pogoje. Tu se človek vpraša kako lahko podajajo dopolnitve na vlogo za vodno soglasje, dopolnitev na projektne pogoje pa ne!

Arhitekti so sklicali sestanek na občini Vipava 15.9.2017, kjer je gospod Fabčič, izdelovalec občinskega OPN-ja omenil, da se je pri izdelavi novega OPN-ja (leta 2014), že takrat razmišljalo nepozidana zemljišča (4 parcele) povrniti nazaj v prejšnjo rabo (nazaj v kmetijsko zemljišče). Torej se je občina že takrat zavedala kaj bo storila s še nepozidanimi parcelami na tem območju, pa je zgleda šlo v pozabo. Župan nas je miril, da imajo že naslednji dan sestanek z osebjem iz DRSV in je povabil naše arhitekte, da se ga udeležijo. Ko so arhitekti prišli na sestanek jim je gospa iz DRSV povedala, da sestanek ni bil sklican, da bi reševali naše individualne probleme in tu se je pogovor končal, saj DRSV ni odstopal od svojih stališč. Ker se zadeva še vedno ni urejala in krivdo sta občina ter DRSV zvračala drug na drugega, smo na občino poslali pritožbo 21.9.2017. Na pritožbo smo dobili suhoparni odgovor 11.10.2017, da nas z lokacijsko informacijo niso nič zavajali (kljub temu, da so se zavedali kaj so storili z novim OPN-jem 2014 ter kljub temu, da jih je sosedov arhitekt opozarjal na probleme že vse od začetka 2016 - torej že skoraj eno leto preden so nam izdali lokacijsko informacijo). Na občini so trdili, da za probleme sosedovega arhitekta niso vedeli, dokler se nismo še mi začeli »jezit« (problemi v komunikaciji med oddelki očitno, če se v celem letu sosedovih težav ni razvedelo okrog?).

Problematika gradnje na območju Bele

V vsem tem času se nama je rodila hčerka 3.1.2018, hiša pa bi morala biti po načrtih zgrajena decembra 2017 in tako je nisva mogla pripeljati v novi dom. Ker z gradnjo ni bilo nič, smo bili prisiljeni vložiti precej denarja v izgradnjo novih bivalnih prostorov pri mojih starših. Tu se pa potem človek vpraša zakaj mladi bivajo toliko časa pri svojih starših, ali pa zakaj odhajajo v tujino, ampak to je verjetno že čisto druga tema pogovora.

Občina je najela urbanista, ki je po pregledu papirjev ocenil, da ima občina prav in da se DRSV nebi smel sklicevati na OPN, ter menil da bi morala prejšnja soglasja še vedno ustrezati (saj ne gre za nov poseg). Na DRSV so poslali dopis, kateri ni spremenil nič, mi pa še vedno nismo uspeli pridobiti vodnega soglasja.

Občina Vipava se je nato odločila, da bo dala izdelati hidrološko analizo območja vodotoka Bele. Župan nas je ponovno miril, da brez nje pač ne vedo kaj morajo storiti. Študija naj bi bila izdelana 15.2.2018 a temu ni bilo tako. Podjetje Hidrotehnik d.d. Ljubljana je zahtevala geodetske meritve, katere je občina nato obljubila do konca meseca maja 2018. 29.5.2018 so nas nato obvestili, da ima izdelovalec študije, podjetje Hidrotehnik d.d. Ljubljana, vse

potrebne podatke za izdelavo študije, ki bo narejena v roku 2 mesecev, torej do konca meseca julija. Ta čas je stopil v veljavo nov gradbeni zakon, zato smo ponovno poskusili poslati vlogo na DRSV za vodno soglasje, izdali so nam enake projektne pogoje in dopisali, da se v tem času ni nič spremenilo (dokument so podpisale kar štiri osebe). Hidrološka študija, po pričakovanju, spet ni bila narejena v roku, bili smo že 29.8.2018 ko smo ponovno dobili suhoparne odgovore iz strani občine. Vsa komunikacija z občino je bila kljub našim prizadevanjem, da bi nam kdo kaj povedal ali sporočil, skoraj nikakršna, saj smo vedno dobili suhoparni odgovor. Ko je občina končno prejela težko pričakovano hidrološko študijo, smo rezultate izvedeli iz medijev (občino so predstavili kot »heroje« ki bodo omogočili gradnjo na tem območju (ironija, saj so jo oni onemogočili z novim OPN-jem) – Primorske novice 6.9.2018 in intervju z županom na Radio Robin). Nas niso obvestili ali povabili, da bi razjasnili rezultate težko pričakovane študije, za sestanek smo morali ponovno prositi.

Občino sem v vsem tem času večkrat prijavil upravni inšpekciji saj niso spoštovali predpisov, ki velevajo odgovarjanje v roku 15 dneh. Inšpekcijska služba je najavila inšpekcijski nadzor do katerega pa potem ni prišlo in občina je še naprej odgovarjala po svojih rokih. Iz inšpekcijskega urada sem tudi večkrat dobil odgovor, da oni lahko samo opozarjajo in usmerjajo. V vsem tem času sem prosil za pomoč tudi vse možne državne inštitucije (ministrstvo za okolje, tudi samo ministrico za okolje, državni zbor, varuhinjo za človekove pravice, razne politične stranke, DRSV Ljubljana)… Poskusili smo tudi z odvetniki, a vse zaman. Vsi so nas usmerjali na občino, da je problem tam. Sedaj sta že skoraj 2 leti boja za nami, sosed se pa trudi že kar 4 leta.

Hidrološka analiza predvideva izgradnjo nasipa, da bo območje poplavno varno. Občina bo sedaj morala odkupiti zemljišča, dobiti soglasja, finance… njihova ocena je da ne bo narejeno prej kot v 2 letih. Torej kljub temu, da smo že izgubili skoraj 2 leti, oni želijo naj mirno čakamo še dodatni 2 leti, stavbno zemljišče na kateremu kar 4 leta ne smemo zidati, sosed pa kar 6 let. To je nedopustno.

Sami smo mnenja, da so nas zavedli v nakup z izdano lokacijsko informacijo, naše sosede, kateri so pa bili lastniki že pred spremembo OPN-ja pa oškodovali, saj so jim razvrednotili stavbna zemljišča. Žal pa odvetniki ne vidijo pravne podlage za odškodninsko tožbo. V začetku leta 2018 smo dobili položnico za plačilo davka na stavbno zemljišče, na kar smo podali pritožbo na pristojno finančno ministrstvo, katero nam je kasneje stroške povrnilo z dodatnimi obrestmi, saj se jim je zdela naša pritožba korektna. DRSV je pri tem enakovreden krivec za naš primer, saj so nepotrebno zavlačevali in izrabljali le tiste člene v OPN-ju, ki so jim prišli prav. V OPN-ju je člen, ki dovoljuje možnost sočasne gradnje med izvajanjem omilitvenih ukrepov in člen, ki dovoljuje, da se za nov poseg v okolje lahko uporabi nadomestno zemljišče, da se vpliv posega izravna. Skupinsko študijo za naselje, narejeno leta 2002, so popolnoma razvrednotili,čeprav se v tem času ni na tem območju poplavna ogroženost čisto nič spremenila. Spremenila se je le beseda na papirju. Najbolj absurdno pa je, da se podatki za poplavno študijo uporablja kota stoletnih voda (da se nek dogodek lahko zgodi povprečno 100-krat v obdobju 10000 let), noben gradbeni projekt pa nima analize, da bo hiša stala 10000 let. V vsej tej zgodbi obstaja več teorij zarot: - da skuša DRSV preko nas izsiliti občino v omilitvene ukrepe, zato ker še vedno niso uredili struge hudournika Bela, kar je že bilo obljubljeno DRSV-ju ob začetku gradnje območja za 13 hiš, leta2002 (strugo bi morali urediti vse do vasi Vrhpolje, ampak so jo uredili veliko manj) - ker sta izdelovalec Hidrotehnik d.d. Ljubljana ter DRSV že tesna sodelavca je izdelava in prikaz hidrološke študije pod velikim vprašajem, mogoče so rezultati prirejeni (poraja se vprašanje, kje bi pa lahko dobili nevtralnega izdelovalca)

Slika prikazuje območje kjer bi moralo stati 13 hiš, vendar so jih pred obdobjem 2014 (pred novim OPN-jem) lastniki zgradili samo 9. Celotno območje je bilo takrat nasuto na koto terena, ki jo je podal DRSV, razen treh zemljišč. Sedaj pa imajo ta tri zemljišča probleme z pridobitvijo vodnega soglasja, ker niso bila nasuta in so 1 meter nižja od ostalih.

 

* Besedilo smo objavili v celoti in ni lektorirano

* Naslovna fotografija je simbolična // Vid Pogačnik

Lokalne Ajdovščina

#vipava, #kolumna

Kolofon