Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Sedma seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Jutri popoldan se bodo ajdovski občinski svetniki ponovno sestali, tokrat na svoji 7. redni seji. Na dnevnem redu jih čaka deset točk, beseda bo med drugim tekla o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina in o prihodnosti ter razvoju predšolske vzgoje v okviru Otroškega vrtca Ajdovščina. Preberite si tudi zanimiv zapisnik šeste seje občinskega sveta.

V četrtek, 27. junija 2019, ob 15.30, se bodo na 7. redni seji sestali člani Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Na dnevnem redu jih čaka deset točk.

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 6. redne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijska Razvojna agencija ROD Ajdovščina - 2. obravnava;

Zaradi izvajanja dodatnih nalog Razvojne agencije ROD predvsem s področja trgovine na debelo, vezane na distribucijo turističnih spominkov ter zaradi izvajanja razvojnih projektov ter njihove pilotne implementacije je potrebno zavodu dodati nove dejavnosti.

S predlaganim odlokom se obstoječim dejavnosti zavoda dodajajo naslednje nove dejavnosti:

  • 46.300 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
  • 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
  • 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
  • 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
  • 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

Istočasno s spremembo obsega dejavnosti se z novim odlokom predlaga tudi sprememba imena javnega zavoda. Imenu javnega zavoda se dodaja beseda »regijska«. Ocenjujemo, da bo javni zavod s spremenjenim imenom bolj prepoznaven ter s tem relevantnejši projektni partner, predvsem v mednarodnem okolju. Zaradi spreminjanja imena zavoda, ki je vsebovano tudi v imenu odloka, je potrebno sprejemati predpis, odlok v celoti. Na podlagi pripombe, podane v prvi obravnavi, se v besedilo odloka za drugo obravnavo vključi dopolnilo v 3. členu odloka, v katerem se jasno navede, za kateri ustanoviteljici se ustanavlja skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.

4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina - 1. obravnava;

Z novim odlokom o ustanovitvi GRC Ajdovščina se posodoblja dosedanji odlok. Bistvena sprememba je združitev poslovodne funkcije in funkcije vodenja strokovnega dela v eni osebi, t.j. direktorju. Poleg tega se določa nova dejavnost iz standardne klasifikacije dejavnosti, in sicer 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (dejavnost reševalnih postaj). Spreminja se tudi določba glede predlagatelja pri imenovanju predstavnika uporabnikov v svetu zavoda in določbe glede strokovnega sveta (nabor kandidatov, čas trajanja mandata). Uveljavitev odloka je podlaga za izvedbo razpisa in imenovanja direktorja.

5. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov - 1. obravnava;

V trenutno veljavnem 24. členu pravilnika je določeno, da se je štipendist dolžan v roku treh mesecev po zaključku šolanja zaposliti na območju občine Ajdovščina, v nasprotnem primeru mora štipendijo vrniti. S predlagano dopolnitvijo pravilnika - novim drugim odstavkom 24. člena - bi se štipendistom, ki prejemajo štipendijo za lokalno pomembne poklice, omogočilo, da odložijo obveznost zaposlitve po končanem šolanju oziroma vračila štipendije, če se odločijo za izobraževanje na višji ravni v isti smeri, za katero so prejemali štipendijo za lokalno pomembne ali deficitarne poklice.

6. Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017 do 2023 – novelacija in sklep o določitvi notranjih igralnih površin v Otroškem vrtcu Ajdovščina;

V Uradnem listu RS je bil 21. 4. 2017 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika  o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki v 22. členu  omogoča, da občina ustanoviteljica za vrtce, ki zaradi zagotovitve normirane notranje igralne površine ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, sprejme sklep o manjši notranji igralni površini. K sklepu si mora pridobiti soglasje pristojnega ministra. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2023, soglasje ministra pa velja za dve šolski leti. Občina ima veljavno soglasje MIZŠ do 31. 8. 2019. Minister izda soglasje na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki o notranji igralni površini za posamezen vrtec in če ima občina sprejet dokument, ki vključuje načrt aktivnosti za zagotovitev predpisane igralne površine. Kot je razvidno iz obrazložitve sklepov, v vseh naših vrtcih normativa najmanj 3m2/otroka ne dosegamo.

Občina ima sprejet Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017-2023, ki se z novelacijo spreminja - iz načrta se izloča preureditev stavbe 1 bivše OŠ Danila Lokarja v vrtec (namenilo se jo je za Waldorfsko šolo), večnamensko dvorano vrtca Ob Hublju se prestavi na leto 2023, v program pa se dodatno uvrsti gradnjo novega večjega 15 – 20 oddelčnega vrtca v Ajdovščini. Predvidena je tudi celotna prenova vrtca Ribnik I, v okviru prenove se bo zagotovilo vse ustrezne igralne površine.

7. Sklep o uporabi normativov in soglasje k sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina;

Letos se je v vrtec vpisalo 166 otrok prvega starostnega obdobja (1 do 3 let) in 92 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let). Število vseh vpisanih otrok v Otroški vrtec Ajdovščina za dan 1. 9. 2019 znaša skupno 1.008 otrok, oblikovanih bo 56 oddelkov. Tudi za šolsko leto 2019/2020 se glede začasnih lokacij situacija ne spreminja. Ker ima vrtec več prošenj za vpis, kot pa ima prostih kapacitet, bodo te začasne lokacije še vedno potrebovali in več bo tudi odklonjenih otrok.

Da bi bilo v vrtec sprejeto čim več vpisanih otrok, je vrtec pri oblikovanju oddelkov (tako kot lansko leto) upošteval možnost, da se število otrok v posameznih oddelkih lahko poveča za največ dva otroka (fleksibilni normativ), razen v obeh oddelkih enote Črniče in ter dveh oddelkih v Podnanosu. Število oddelkov v občini Ajdovščina ostaja enako kot preteklo šolsko leto, torej 42 oddelkov, v občini Vipava pa se bo tudi to šolsko leto pričelo s 14 oddelki. Vrtec je na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje kot vsako leto pripravil predlog sistemizacije, ki predvideva skupaj 162,45 zaposlenih. Po posvetovanju s strokovnima službama občinskih uprav občin ustanoviteljic in županoma je vrtec predlog spremenil ter predlagal 161,18 delovnih mest. V primerjavi z lani se je potrdilo dodatno 0,5 deleža svetovalnega delavca in 0,5 organizatorja zdravstveno higienskega režima. Strokovni kadri v oddelkih so skladni z normativi.

8. Sklep o soglasju k  osnutku pravnega posla za prodajo nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB II;

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti se pred objavo razpisa javne dražbe za prodajo zemljišč na območju OPPN RIBNIK SBII, Občinskemu svetu Občine Ajdovščina v soglasje predlaga osnutek besedila pravnega posla.

9. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

Predlaga se odvzem javnega dobra parceli, na območju OPPN RIBNIK SB II (k.o. Šturje); na območju Tovarniške v k.o. Ajdovščina; na območju Vipavskega Križa (k.o. Vipavski Križ). Nadalje se predlaga pridobitev javnega dobra pri parcelah na območju več k.o., ki so po dejanski rabi ceste oz. parkirišče.
Končno se predlaga v sprejem sklep o popravi pomote sklepa o odvzemu javnega dobra, in sicer zaradi pomote v zapisu parcelne številke.

10. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

  • Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina
  • Odstop člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina in imenovanje novega člana.

 

Preberite se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina - Skrajšan zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina.pdf

 

 

 

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice

Kolofon