Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovski Občinski svet na svoji 8. redni seji

Danes, v četrtek, popoldan se bodo ajdovski občinski svetniki ponovno sestali, tokrat na svoji 8. redni seji in prvi po poletnih počitnicah. Na dnevnem redu jih čaka 11 točk, med drugim bo beseda tekla o izstopu Občine Ajdovščina iz Medobčinske uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina in priključitvi k skupni občinski upravi z Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda.

V četrtek, 26. septembra ob 15.30h, se bo v sejni sobi Občine Ajdovščina na svoji 8. redni seji in prvi po počitnicah, sestal Občinski svet Občine Ajdovščina. Na dnevnem redu bo svetnike in svetnice čakalo 11 točk:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 7. redne seje ter odgovori na vprašanja svetnikov;

Zapisnik 7. seje ajdovskega občinskega sveta.pdf

2. Informacije in pobude;

Informacije in pobude.pdf

3. Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije lastniških mačk in psov – 1. obravnava;

Občina Ajdovščina letno nameni več kot 20.000 € za kritje stroškov zavetišča za izgubljene in zapuščene živali ter za kritje veterinarskih stroškov vezanih na oskrbo prostoživečih mačk. Ocenjujemo, da je veliko zapuščenih živali tudi posledica nekontrolirane reprodukcije lastniških hišnih živali. Omenjena ocena je razlog za pripravo Pravilnika o sofinanciranju sterilizacije lastniških mačk in psov, s čimer predvidevamo, da bomo na dolgi rok dosegli zmanjšanje števila zapuščenih živali ter posledično zmanjšali stroške zavetišča za živali ter oskrbe prostoživečih mačk.

Pravilnik predvideva sofinanciranje stroškov sterilizacije mačk in psov v deležu 50 %. Pravilnik predvideva, da bodo do sofinanciranja upravičeni občani občine Ajdovščina (stalno prebivališče) in sicer do največ dveh hišnih živali na gospodinjstvo letno.

4. Pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina - 1. obravnava;

Dosedanji način reševanja vlog najemnikov neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina za zamenjavo stanovanj ni predpisoval postopka in pogojev zamenjave, zato je skladno s Stanovanjskim zakonom in državnim Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem o zamenjavah odločal župan na predlog pristojne strokovne službe občinske uprave.

Nov pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina določa pogoje za upravičenost do zamenjave, postopek zamenjave in izjemo zamenjave zaradi realizacije stanovanjskega programa Občine Ajdovščina. Menjave stanovanj so možne zgolj med najemniki neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina, ki jim je stanovanje zaradi spremenjenega števila družinskih članov postalo premajhno, preveliko ali pa je postalo neustrezno zaradi invalidnosti, trajne bolezni ali starosti. Vzrok za zamenjavo je lahko tudi želja za preselitev v manjše stanovanje zaradi nižje najemnine in drugih stroškov za uporabo stanovanja. Prosilec mora izpolnjevati tudi določene splošne pogoje. Upošteva se spremenjene potrebe najemnikov stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje), višini najemnine ter drugih stroških za uporabo stanovanja. O zamenjavi se izda odločbo.

5. Odloku spremembah odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa – 1. obravnava;

Na podlagi Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 8/2018 – v nadaljevanju odlok) sta bila doslej izvedena dva javna razpisa za podelitev subvencij varovanja na daljavo. Ker izvedena razpisa nista bila uspešna, smo pripravili predlog sprememb, ki se nanašajo na spremembe v bivanjskih in premoženjskih pogojih ter v postopku dodelitve subvencije. V 2. členu odloka predlagamo najprej črtanje druge alineje, s tem bi bili do subvencije upravičeni tudi tisti občani, ki ne živijo sami; poleg tega pa prihrankov ne bi več šteli v cenzus za odobritev subvencije, saj je cenzus mogoče določiti že z omejitvijo letnih dohodkov. S predlagano spremembo 5. člena odloka pa se spremeni postopek dodelitve subvencij. Dodelitev subvencij na podlagi prijave na javni razpis se je izkazala za neučinkovito, zato predlagamo, da se postopek dodelitve subvencij izvede na podlagi vložene vloge neposredno pri občini (na isti način kot npr. občinske socialne pomoči). Postopek dodelitve subvencije bi na prvi stopnji vodila občinska uprava, ki bi o dodelitvi subvencije izdala odločbo.

6. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

V sprejem sta predlagana dva sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra (vrsta rabe cesta) na območju različnih katastrskih občin;

Nadalje so predlagani sklepi o odvzemu statusa javnega dobra, kjer se ugotavlja, da so za to izpolnjeni zakonski pogoji, tokrat na območju k.o. Vrtovin, k.o. Ustje, k.o. Vipavski Križ in k.o. Ajdovščina, k.o. Selo ter dva sklepa za območje k.o. Lokavec.

7. Sklep o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2019-2022;

S Sklepom o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2019-2022 se za potrebe izkazanega razvojnega namena v NRP uvrščajo investicije na nepremičninah, ki so predmet vlog za prenos lastništva na Občino Ajdovščina. Gre za tri prostorsko zaokrožena območja:

- I. Ureditev prostorov za humanitarne, kulturne, medgeneracijske in društvene dejavnosti (območje bivše kasarne Srečko Kosovel) – investicije so načrtovane v letih 2020 in 2021;

- II. Ureditev pomožnega nogometnega igrišča (območje stadiona) – investicije so načrtovane v letu 2020 in

- III. Ureditev prostorov in površin za potrebe civilne zaščite in občinske gospodarske javne infrastrukture (območje Ribnik-Šturje) – investicije so načrtovane v letu 2020.

8. Soglasje k statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

Poglavitni razlog za sprejem statuta je sprejem novega odloka o ustanovitvi tega javnega zavoda, ki je združil poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela, spremenil postopek imenovanja člana sveta zavoda, ki predstavlja uporabnike ter spremenil določila v zvezi s strokovnim svetom, zato je s tem v zvezi treba uskladiti določila statuta.

9. Ugotovitveni sklep o izstopu iz skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina;

Z ugotovitvenim sklepom bo Občinski svet Občine Ajdovščina potrdil izstop Občine Ajdovščina iz soustanoviteljstva skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (v nadaljevanju: MU). Cilj je, da se izstop izvede konec leta 2019, ko se spremeni sofinanciranje države, v kolikor se bo zagotovila kontinuiteta z vstopom v novo medobčinsko upravo.

Do konca leta 2019 država občinam sofinancira naloge v višini 50 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah, povečane za 20 %. Od 1.1. 2020 dalje bo sofinanciranje države znižano na 30 % (če so v skupno upravo vključene najmanj tri občine), višina sofinanciranja pa se poveča za 5 % za vsako dodatno nalogo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke delodajalca. Naloge, ki jih bo od 1.1.2020 sofinancirala država, so predpisane z zakonom.

Pri odločitvi o izstopu Občine Ajdovščina iz soustanoviteljstva MU je poleg spremembe sofinanciranja države pomembno zlasti dejstvo, da naša občina po velikosti izstopa glede na ostale občine, zato je problematika drugačna kot v ostalih občinah.

10. Sklep o nameri za pristop k skupni občinski upravi v Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda;

Občinski svet Občine Ajdovščina bo s sprejemom predlaganega Sklepa o nameri za pristop k skupni občinski upravi z Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda izkazal namero za pristop k soustanoviteljstvu skupne občinske uprave s tema dvema občinama.

Izvajanje nalog v okviru skupne občinske uprave je za občino ceneje, kot če bi kadre zaposlila v občinski upravi. Glede na zakonske spremembe bo mogoče povečati sofinanciranje države z izhodiščnih 30 % na največ 55 %, ob pogoju, da se v okviru skupne občinske uprave izvajajo naloge za najmanj tri občine, ter upoštevaje število nalog, ki se izvajajo v skupni upravi.

Mestna občina Nova Gorica in Občina Brda sta za soustanoviteljstvo skupne uprave izkazali interes. Poteka usklajevanje nalog, ki se bodo izvajale v skupni upravi, poleg že dogovorjenih nalog občinske inšpekcije in redarske službe.

Vzpostavitev delovanja nove skupne občinske uprave načrtujemo z dnem 1.1.2020.

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Soglasje k imenovanju direktorja GRC Ajdovščina,

- Imenovanje članov sveta zavoda Regijske razvojne agencije ROD,

- Imenovanje članov svetov zavodov OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ Col in OŠ Otlica.

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #Sinjivrh

Kolofon