Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovski Občinski svet v četrtek na svoji 9. redni seji

V četrtek popoldan se bodo ajdovski občinski svetniki ponovno sestali, tokrat na svoji 9. redni seji. Na dnevnem redu jih čaka 14 točk, med drugim bo beseda tekla o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina, o razvoju in vzdrževanju občinskih cest za obdobje 2020–2024 ter o o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda.

V četrtek, 7. novembra ob 15.30h, se bo v sejni sobi Občine Ajdovščina na svoji 9. redni seji sestal Občinski svet Občine Ajdovščina. Na dnevnem redu bo svetnike in svetnice čakalo 14 točk:

Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 8. redne seje;

Informacije in pobude;

Pravilnik o subvencioniranju stroškov sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov – 2. obravnava;

Občina Ajdovščina letno nameni več kot 20.000 EUR za kritje stroškov zavetišča za izgubljene in zapuščene živali ter za kritje veterinarskih stroškov vezanih na oskrbo prostoživečih mačk. Ocenjujemo, da je veliko zapuščenih živali tudi posledica nekontrolirane reprodukcije lastniških hišnih živali. Omenjena ocena je razlog za pripravo Pravilnika o sofinanciranju sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov, s čimer predvidevamo, da bomo na dolgi rok dosegli zmanjšanje števila zapuščenih živali ter posledično zmanjšali stroške zavetišča za živali ter oskrbe prostoživečih mačk.

Pravilnik predvideva sofinanciranje stroškov sterilizacije in kastracije mačk in psov v deležu 50 %. Pravilnik predvideva, da bodo do sofinanciranja upravičeni občani občine Ajdovščina (stalno prebivališče) in sicer do največ dveh hišnih živali na gospodinjstvo letno.

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina – 1.obravnava;

Zakon o športu nalaga občinam, da sprejmejo odlok, s katerim podrobneje določijo izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, podrobnejše pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

Občina ima veljavni pravilnik o sofinanciranju LPŠ iz leta 2015, v letu 2016 so bile sprejete manjše spremembe pravilnika. Z novim odlokom se sofinanciranje programov športa usklajuje z določbami zakona o športu ter nacionalnim programom športa.

Sestavni del odloka so tudi merila. Športni programi/področja, ki bodo izbrani na podlagi meril, bodo sofinancirani v skladu s točkovnim sistemom, ki je delno povzet iz sedaj veljavnega pravilnika z upoštevanjem zakonskih določb.

Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda – 1.obravnava;

Občinski svet je sprejel Sklep o nameri za pristop k skupni občinski upravi v Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda, s ciljem, da bi bila skupna občinska uprava ustanovljena in začela z delovanjem s 1. 1. 2020.

S predlaganim Odlokom o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, način sprejemanja odločitev, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. Opredeljene so pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.

Na seji dne 7. 11. 2019 je predvidena prva obravnava odloka.

Seznanitev z Letnim poročilom Zdravstvenega doma Ajdovščina za leto 2018 in soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki

Splošno delovanje zavoda v letu 2018:

 • Prihodki: 6.452.723,35 EUR
 • Odhodki: 6.303.145,27 EUR
 • Presežek prihodkov nad odhodki: 149.578,08 EUR – od tega 143.105,25 EUR iz naslova javne službe in 6.472,83 EUR iz naslova tržne dejavnosti.

Delež prihodkov iz opravljanja javne službe znaša 91,70 %, delež iz tržne dejavnosti pa 8,30 %. Pri razmejitvi prihodkov iz javne službe in iz trže dejavnosti se upošteva Navodilo Ministrstva z zdravje iz leta 2010. Kot sodilo za razmejitev odhodkov je uporabljeno razmerje med prihodki iz javne službe in tržne dejavnosti.

ZD Ajdovščina je v letu 2018 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 149.578,08 EUR. Največji delež med prihodki predstavljajo prihodki prejeti od ZZZS na podlagi Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2018. Cene storitev po pogodbi z ZZZS so v primerjavi z letom 2017 višje. Na višje prihodke iz tega naslova vplivajo tudi pridobljene širitve programov (med letom pridobljena splošna ambulanta ter zobna ambulanta za otroke in mladino) ter preseganje plana ortodontije in psihiatrije, ki je bilo v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2018 tudi plačano. Med prihodki so evidentirana tudi sredstva iz Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih vrst (specialistična dejavnost in dejavnost zobozdravstva ter delno za primarno raven), sredstva iz naslova projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov – CKZ in sredstva iz naslova projekta SOPA - skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. V letu 2018 so bili v primerjavi s finančnim načrtom na dan 31. 12. 2018 višji tudi prihodki od samoplačnikov in ostalih plačnikov. Med odhodki predstavljajo največji delež stroški dela. Le-ti so bili obračunani v skladu z veljavno zakonodajo.

Svet Zavoda ZD Ajdovščina je na 3. korespondenčni seji, ki je potekala od 18. 10. 2019 do 22. 10. 2019 do 12. ure, sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 v višini 149.578,08 EUR nameni za spodaj navedene namene:

 1. Presežek, ki glede na ustanoviteljski delež pripada Občini Ajdovščina v višini 113.724,21 EUR, se nameni:

- 46.351,69 EUR za ureditev novih prostorov fizioterapije – vplačilo v proračun Občine Ajdovščina.

- 67.372,52 EUR za predelavo starih prostorov fizioterapije v ambulante in za nakup osnovnih sredstev - posodabljanje opreme.

 1. Presežek, ki glede na ustanoviteljski delež pripada Občini Vipava v višini 35.853,87 EUR se nameni:

- 28.637,64 EUR za ureditev novih prostorov fizioterapije – vplačilo v proračun Občine Vipava.

- 7.216,23 EUR za predelavo starih prostorov fizioterapije v ambulante in za nakup osnovnih sredstev - posodabljanje opreme.

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v ZD Ajdovščina zaposlenih 144 javnih uslužbencev.

Soglasje k ordinacijskemu času dispanzerja za ženske;

Na podlagi 15. točke prvega odstavka 35. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 – ZZZS mora zdravstveni dom zagotoviti ordinacijski čas dispanzerja za ženske za zavarovane osebe najmanj v obsegu ene petine dogovorjenega ordinacijskega časa popoldne od 16. ure naprej. V skladu s 6. alinejo drugega odstavka 15. točke 35. člena splošnega dogovora zgornja določba ne velja v primerih, ko je do zavarovanih oseb prijaznejši dopoldanski čas, če zdravstveni dom pridobi soglasje lokalne skupnosti do spremenjenega ordinacijskega časa na podlagi strokovne utemeljitve. Zdravstveni dom Ajdovščina prosi za izdajo soglasja k ordinacijskemu času dispanzerja za ženske in sicer 4 dni dopoldan in 1 dan popoldan.

Sklep o soglasju k  pravnemu poslu razpolaganja z občinskim premoženjem - prodaja nepremičnin na območju OPPN Ribnik SB2;

Skladno z Zakonom o stvarnem premoženju in samoupravnih lokalnih skupnosti se pred objavo razpisa javne dražbe za prodajo zemljišč na območju OPPN RIBNIK SBII Občinskemu svetu Občine Ajdovščina v soglasje predlaga besedilo pravnega posla.

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2020–2024;

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest je pripravljen na podlagi 3. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina, ki določa, da se v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest praviloma za obdobje štirih let določijo prednostne naloge gradnje in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja. Osnova plana je analiza stanja vseh občinskih cest ter potrebne investicije na lokalnih cestah in javnih poteh, ki so stroškovno ovrednotene in katerim je določena prioriteta. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest se bo redno ažuriral, tako da predloženi plan predstavlja trenutno stanje na področju razvoja in vzdrževanja cest na območju občine Ajdovščina.

Novelacija Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2017–2032;

Novelacija Operativnega programa oskrbe s pitno vodo je izdelana zaradi naslednjih sprememb:

 • novelirana je ocenjena vrednost izgradnje vodovodnega omrežja s trenutno veljavnimi cenami gradbenih storitev od 2019 do 2023, za katere je že izdelana projektna dokumentacija,
 • v letih 2020 do 2023 je dodana investicija »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj«, ki obsega izgradnjo novih rezervoarjev na izviru Hublja, povezavo vodovodnega sistema Gora in Hubelj preko Skuka ter izgradnjo vodovodnega sistema od Cola do Podkraja (Hrušice),
 • prestavljen je terminski plan gradnje vodovoda v Lokavcu za zaselek Kompari v leti 2025 in 2026,
 • med vire financiranja so dodana tudi pričakovana sredstva iz kohezijskega sklada ter RS za sofinanciranje projekta »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj«.

Novelacija Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode za obdobje 2017–2032;

Novelacija Operativnega programa je izdelana zaradi naslednjih sprememb:

 • novelirana je ocenjena vrednost izgradnje kanalizacijskega omrežja s trenutno veljavnimi cenami gradbenih storitev od 2019 do 2023, za katere je že izdelana projektna dokumentacija, zaradi katerega se izvedba v nekaterih naseljih zamika oziroma se podaljšuje čas izvedbe,
 • v letih 2020 do 2028 je v operativni program dodan terminski plan izgradnje javnega sistema na območjih izven aglomeracij in sicer za Predmejo – območje Tiha dolina in pri tovarni, Otlico – Kurja vas in v Gozdu – Makobeti,
 • izgradnja kanalizacijskih sistemov po naseljih Lokavec - Slokarji in Višnje, Podkraj se terminsko usklajuje s projektom »Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Hubelj«,
 • med naložbe je dodana rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Ajdovščina in kanalizacija po Vipavski cesti ter novogradnja omrežja za SB Ribnik II.

Sklep o odpisu dolga Sončne hiše d. o. o. Ajdovščina;

Dolg Sončne hiše d.o.o. je nastal iz naslova neplačanega komunalnega prispevka. Za izterjavo dolga je bila vložena izvršba, na katero je dolžnik vložil ugovor in zadeva je šla v pravdo. Okrajno sodišče v Ajdovščini je dne 29. maja 2019 izdalo sklep št. 0326 Ig 2/2019, s katerim je ustavilo izvršbo, ker so bila izčrpana vsa izvršilna sredstva. Zato se v skladu z določili Zakona o javnih financah občinskemu svetu predlaga, da se dolg do Sončne hiše d.o.o. Ajdovščina v višini 40.526,36 EUR odpiše.

Letni program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2020;

Z Letnim program izobraževanja odraslih v občini Ajdovščina za leto 2020, se določajo programi, ki so v javnem interesu občine in se financirajo iz sredstev proračuna Občine Ajdovščina. Za izvedbo Letnega programa se Ljudski univerzi Ajdovščina v letu 2020 zagotovi 36.850 EUR. Financirali se bodo programi: Program za mlade, Center medgeneracijskega učenja, Program izobraževanja v Učnem centru Brje, Programi za dvig temeljnih kompetenc in »Outreach« izobraževanje za lokalni trajnostni razvoj.

Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina.

Zakon o vrtcih določa, da cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec, določi pa pristojni organ občine ustanoviteljice - predlog vrtca za uskladitev oziroma povišanje cen mora občina ustanoviteljica obravnavati najpozneje v 60 dneh po predložitvi predloga. V Občini Ajdovščina smo cene programov vrtca nazadnje uskladili s 1. 3. 2019. Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, se s 1. 11. 2019 vsa delovna mesta, ki so bila v letu 2017, pred odpravo anomalij, uvrščena nad 26. plačnim razredom, uvrstijo en plačni razred višje od izhodiščnega plačnega razreda. S 1. 12. 2019 bo izplačano napredovanje v plačne razrede in nazive, za delavce, ki so pridobili pravico do napredovanja s 1. 4. 2019, v novi ceni je upoštevana nova višina regresa za letni dopust. Od 1. 1. 2020 bo znesek minimalne plača znašal 940,58 EUR. Od tega datuma so tudi vsi dodatki izvzeti iz minimalne plače. Po dvigu minimalne plače (za skoraj 54,00 EUR) bodo vsi zaposleni, ki imajo plačni razred nižji od 21., prejemali minimalno plačo (velik del tehničnega osebja). OV Ajdovščina je na podlagi teh izhodišč in ob upoštevanju materialnih stroškov za tekoče leto predlagal novo uskladitev cen programov, ki naj bi veljale od 1. 12. 2019. Predlagane nove cene so izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in veljavno zakonodajo na področju vrtcev. Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Cena za prvo starostno obdobje se poviša za 3,97 %, za drugo starostno obdobje pa za 8,8 %, za kombinirani oddelek pa je cena višja za 17,7 %. Različen dvig cene je posledica različne strukture strokovnih delavcev v posameznih programih, ker se pri izračunu stroškov dela za posamezni program upoštevajo dejansko zaposleni strokovni delavci (vzgojiteljice in pomočnice) v posameznem programu. Ostale določbe sklepa o cenah programov Otroškega vrtca (oblikovanje oddelkov s poldnevnim programom, cena za daljšo prisotnost v vrtcu, ugodnosti zaradi odsotnosti otrok v času poletnih dopustov in zaradi zdravstvenih razlogov) ostajajo urejene kot do sedaj.

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice

Kolofon