Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Center za krepitev zdravja, na poti k novim izzivom

Res je, da se projektno obdobje Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (z akronimom MoST) s koncem leta zaključuje, toda naše delo se nadaljuje. Čakajo nas še zadnje projektne zadolžitve s katerimi je povezan tudi projekt Informacijska podpora integrirane preventive v zdravstvenih domovih, katerega osnovni namen je informacijsko podpreti delo centrov za krepitev zdravja. V letu 2020 se naše aktivnosti in izvajanje nemedikamentoznih delavnic nadaljuje, prehajamo na zavarovalniški sistem in vse naše aktivnosti in delavnice so za naše uporabnike brezplačne.

Če se ozremo za leto dni nazaj, ko smo aktivno pričeli z izvajanjem projektnih aktivnosti, lahko potrdimo, da smo uspešni. Izpolnili smo vse kazalnike projekta. V okviru zdravstvenega doma smo:

Vzpostavili nove strukture (Strokovno skupino ZD, koordinativni tim za preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov, preventivni tim za otroke in mladostnike, ter preventivni tim za preventivno zdravstveno varstvo odraslih) za podporo izvajanju integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanju neenakosti v zdravju. Narejen je strateški in akcijski načrt zdravstvenega doma.

Izvajali nadgradnje pri preventivnih pregledih otrok in mladostnikov. Namen nadgradnje je zagotavljanje celostne obravnave, zgodnje odkrivanje ogroženih za nastanek kroničnih bolezni, ki so povezane z neustreznimi prehranjevalnimi in gibalnimi navadami ter ustrezno ukrepanje vključno z informiranjem in motiviranjem za aktivno skrb za zdravje. V okviru tega smo izvedli pilotni projekt »Zdrav življenjski slog družine«.

Izvajali dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe, ki so bile usmerjene v pripravo analize terenskega območja posamezne patronažne sestre, poglobljenih obravnav novorojenčkov, dojenčkov in otročnic na domu, izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih, ter vzpostavitev stika z neodzivniki.

Izvajali aktivnosti za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin, izvedli smo samoocenjevanje ZD glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov, narejena je  presoja ustreznosti objektov in komunikacijskih ukrepov ZD za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo, zagotovili prisotnost tolmača in/ali medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih obravnav.

Vzpostavili Lokalno skupino za krepitev zdravja (LSKZ)po modelu skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Pripravlja se Strateški in akcijski načrt LSKZ

Delovanje integriranega Centra za krepitev zdravja (CKZ).

V okviru CKZ smo se celo leto poleg naših rednih nalog intenzivno vključevali v lokalno okolje, kjer smo se želeli približati ljudem, jih spodbuditi k prevzemanju boljših življenjskih navad in s tem k dolgoročnemu spreminjanju življenjskega sloga. Po lokalnih okoljih smo izvajali delavnice o zdravi prehrani, testiranja telesne pripravljenosti, spoprijemanja s stresom, preprečevanje pred padci starejših ljudi, sodelovali v akciji Simbioza giba, na Incastri, Tednu vseživljenjskega učenja, dnevih zdravja v podjetjih. Med poletnimi počitnicami smo izvajali delavnice z otroki v Mladinskem centru-Hiši mladih. Skozi celo leto smo vsebinsko izvajali vzgojo za zdravje za osipnike v programu Projektno učenje za mlajše odrasle (PUMO). Namen programa je krepitev in varovanje duševnega zdravja osipnikov ter spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

Osredni dogodek v letošnjem letu smo namenili Dnevu zdravja v rožnatem oktobru.

Prireditev je bila namenjena ozaveščanju o pomenu preventive, kurative in psihološke podpore pri raku na dojkah, ki je najpogostejši rak pri ženskah. Ta bolezen je težko, resno, veliko in boleče breme, še zlasti v primerih, ko je diagnoza postavljena pozno. K sodelovanju smo povabili različna društva, katerih osrednja vsebina je ozaveščanje in preprečevanje rakastih obolenj. Program smo zapolnili z meritvami in svetovanji zdravnika, psihologa, dietetika in kineziologa, ki so zaposleni v Centru za krepitev zdravja. Ker smo si želeli, da dan pričnemo z aktivnostjo smo k sodelovanju povabili Društvo Šola zdravja iz Ajdovščine in Vipave.

Preko celega dneva smo vsem prenesli sporočilo - na glas smo povedali, kaj znamo, kaj lahko damo, kako lahko pomagamo in skupaj prispevamo k zdravju in splošnemu dobremu počutju naše družbe. Naj na koncu povzamem besede moje nekdanje sodelavke »Če želimo biti v nečem res dobri, to zahteva odličnost, ki ni nikoli naključje. Je izraz naše poklicanosti, kompetentnosti in inteligentne izvedbe. Je rezultat uresničenega talenta, trdnega namena, resnega dela, strasti in predanosti« in to se odraža tudi v novem, mladem timu Centra za krepitev zdravja Ajdovščina. Hvala vsem, ki ste v projektu MoST sodelovali, nam zaupali, nas vzpodbujali in stali ob strani.

 

Alenka Černe, vodja CKZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center za krepitev zdravja Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #zdravje, #CenterZaKrepitevZdravja

Kolofon