Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdovski svetniki na zadnji letošnji seji

V četrtek popoldan se bodo ajdovski občinski svetniki ponovno sestali, tokrat na deseti in hkrati zadnji letošnji redni seji. Na dnevnem redu jih čaka trinajst točk, med drugim bo beseda tekla tudi proračunu občine za leto 2020 in letnemu programu športa v prihodnjem letu.

Danes, 19. decembra ob 15.30h, se bo v sejni sobi Občine Ajdovščina na svoji deseti redni seji sestal Občinski svet Občine Ajdovščina. Na dnevnem redu bodo svetnike in svetnice čakalo trinajst točk:

1. Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 9. redne seje ter  Potrditev zapisnika in poročila o izvajanju sklepov 1. izredne seje;

2. Informacije in pobude;

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

Bistvene spremembe in dopolnitve Odloka o NUSZ zajemajo: podrobnejšo definicijo nezazidanega stavbnega zemljišča za katerega se obračunava NUSZ, uskladitve območji naselij glede na njihovo lego, določitev nove višine točk za nezazidana stavbna zemljišča, podrobnejšo določitev con v naseljih kjer je večja komunalna opremljenost zemljišč ter določitev vrednost točke za izračun NUSZ za 1m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2020.

4.  a) Proračun Občine Ajdovščina za leto 2020  – 1. obravnava //  b) Proračun Občine Ajdovščina za leto 2021 – 1. obravnava;

Razlog za sprejem je omogočiti nemoteno poslovanje občine v letih 2020 in 2021. Skupni prihodki po predlogu proračuna za leto 2020 znašajo 28.244.500,63 eur in za leto 2021 26.685.505,87 eur. Skupni odhodki za leto 2020 znašajo 27.966.459,81 eur in za leto 2021 znašajo 28.599.132,57 eur in so zajeti po isti metodologiji, kot to velja za prihodke. V obeh letih planiramo znesek povratnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij iz proračuna države V letu 2020 planiramo tudi prihodke od prodaje kapitalskih naložb v višini 303.000,00 eur. V obeh letih planiramo tudi odhodke od obrokov za vračilo dolgoročnih kreditov. Proračunski prihodki in odhodki so usklajeni.

5. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Ajdovščina – 1. obravnava;

Poglavitni razlog za spremembo odloka je prenos nalog skupne občinske uprave iz  Medobčinske uprave občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina na Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda. Zato je potrebno spremeniti člen odloka, ki določa pristojnost dosedanje medobčinske uprave in ime oddelka za okolje in prostor zaradi namere, da se bo tudi izvajanje nalog s področja okolja izvajalo v medobčinski upravi.

6. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij – 1. obravnava;

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij je bil sprejet v letu 2009. Ker so spremembe in dopolnitve obstoječega pravilnika obsežne, se zaradi boljše preglednosti predlaga sprejem novega pravilnika. Glavne spremembe:  

  • sofinanciranje terapevtskih skupin za zdravljene alkoholike znotraj sklopa splošnih dobrodelnih organizacij, ki bo odvisno od števila ur terapij ter višine sofinanciranja na uro, ki pa se bo določila v posameznem letnem razpisu,
  • sofinanciranje organizacij s področja tehničnih panog, katerim zaradi določb Zakona o športu ni več omogočeno sofinanciranje tekmovalnih programov. Nov sklop C zajema panoge kot so avtomobilizem, modelarstvo, letalstvo, radioamaterstvo in podobne panoge, z opredeljenimi merili v 10. členu.
  • Ohranja se sofinanciranje drugih neprofitnih organizacij, ki ne sodijo v ostale tri sklope. Po novem ti programi sodijo v sklop Č, spremenjena so tudi merila, saj se tudi v ta sklop uvrščajo določena društva, ki so bila do sedaj sofinancirana preko razpisa za šport.
  • Uvaja se možnost omejitve sofinanciranja programov, v kolikor organizacija za izvajanje prijavljenih programov pridobi sofinanciranje javnega dela ali druge oblike zaposlitve iz drugega javnega razpisa.

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj – 1. obravnava;

Pripravo sprememb in dopolnitev pravilnika je narekovala predvsem spremenjena zakonodaja, sprejetje novih občinskih predpisov in strategije za mlade. Spremenjena so tudi merila/točkovnik z namenom okrepitve sofinanciranja celoletnih programov društev ter dodatno ovrednotenje programov/projektov, ki se izvajajo tudi izven mesta. V povezavi z veljavnimi predpisi s področja športa in sprejetim Odlokom o sofinanciranju LPŠ, ki ne omogočajo sofinanciranje tekmovalnega dela tehničnih panog, v okviru programov kakovostnega športa, so v tem pravilniku dodane točke za mladinski program (60 točk), ki vsebuje pripravo in udeležbo na uradnih tekmovanjih z veščinsko-tehnične dejavnosti in potekajo pod okriljem krovnih organizacij na regijskem oz. državnem nivoju.

8. Letni program športa v občini Ajdovščina za leto 2020;

Z LPŠ se določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih sredstev, ki se jih zagotavlja v proračunu občine.

Skupna sredstva, ki bodo razdeljena na javnem razpisu za programe/dejavnost društev in drugih izvajalcev znašajo 240.000,00 €. Finančno se sicer izkazuje nižanje sredstev v primerjavi s preteklim letom, vendar je potrebno upoštevati, da je predvideno sofinanciranje večine programov tehnični panog iz drugih javnih razpisov in ne več iz razpisa za sofinanciranje LPŠ. Zato se več kot 20.000,00 € (obseg sofinanciranih programov tehničnih športnih panog v letu 2019), dodatno zagotavlja na postavkah za mladinske programe/projekte ter ostale neprofitne organizacije. V letu 2020 se za pripravo projektne dokumentacije, izgradnjo oz. prenovo športnih objektov zagotavlja 602.390 €.  V LPŠ-ju se ureja tudi pravica do uporabe javnih športnih objektov po subvencionirani ceni.

9. Sklep o dispoziciji pozidave Lokavec – Mizinska vas;

Občina je na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina in na podlagi pobude za gradnjo stanovanjskih objektov v večjem nezazidanem območju v Lokavcu, pripravila predlog dispozicije pozidave »Lokavec – Mizinska vas«. Z dispozicijo pozidave, ki jo je izdelal Studio PikaPlus, Jana Hladnik Tratnik s.p., se predvidi urejanje komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo in energijo, odvajanje meteorne in fekalne vode, odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto. Dispozicija služi tudi kot podlaga za parcelacijo zemljišč za potrebe gradnje, za izdelavo programa opremljanja ter za pridobitev gradbenega dovoljenja. Celotno območje je veliko 1.07 ha, kjer je predvidenih 13 stanovanjskih objektov, postavljenih vzporedno s plastnicami, strehe so pretežno dvokapnice, krite z opečno kritino. V dispoziciji so navedeni dopustni objekti, odmiki od objektov in sosednjih mej, višine ograj in podpornih zidov, urejanje infrastrukture ter faznost izgradnje.

10. Končno poročilo o izvedbi poslovanja Krajevne skupnosti Ajdovščina v letu 2018;

Nadzorni odbor je med 23.9.2019 in 30.9.2019, opravljaj nadzor KS Ajdovščina, z namenom pregleda pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti v letu 2018. V prostorih Občine Ajdovščina se je pregledalo poslovne knjige, analitične evidence, knjiženje poslovnih dogodkov ter letno poročilo. Na koncu pregleda se je ogledalo še prostore na sedežu Krajevne skupnosti. Splošna ugotovitev je, da je bilo poslovanje KS Ajdovščina pravilno vodeno. KS Ajdovščina uspešno opravlja svoje naloge in dela v korist občanov.

11. Program dela Občinskega sveta občine Ajdovščina za leto 2020;

Predlagan je okvirni program dela Občinskega sveta Občine Ajdovščina v letu 2020, ki vključuje terminski plan sej. Načrtovanih je osem rednih sej in ena slavnostna seja.

12. Sklepi o pridobitvi in odvzemu statusa javno dobro;

V sprejem je predlagan sklep o pridobitvi statusa javnega dobra (vrsta rabe cesta) na območju različnih katastrskih občin ter sklep o odvzemu statusa javnega dobra, kjer se ugotavlja, da je za to izpolnjen zakonski pogoji, tokrat na območju k.o. Višnje.

13. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #moda, #zabava, #literartura

Kolofon