Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Luka Jejčič: »V prihodnje bomo morali poleg odnosa do okolja dvigniti tudi kulturo sobivanja«

Luka Jejčič je februarja letos prevzel vodenje Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina. Svoj predan in inovativno naravnan pristop do dela želi sedaj naprej razvijati z vodenjem javne gospodarske službe. Visoko motiviran, podkrepljen z izkušnjami vodenja in usmerjen v trajnostni razvoj, se s proaktivno držo podaja v nove izzive. Kot pravi sam, so spremembe vedno dobrodošle, preizkušenj pa ne manjka.

Letos ste prevzeli vodenje KSD Ajdovščina. Kako ocenjujete preskok s Fructala v javno komunalno podjetje?

V zadnjem letu sem poleg funkcije generalnega direktorja Fructala prevzel še vlogo tehničnega direktorja na nivoju skupine. Prav razpetost med Fructalom in ostalimi podjetji v skupini, ki so v lasti družine Radun, je botrovala temu, da sem se odločil za spremembo. Odločitev je bila po eni strani lažja, ker smo s kolektivom uspeli ustvariti odmevne rezultate, kar me navdaja z optimizmom, da sem delal dobro. Odločil pa sem se za novo pot. KSDA sem v preteklosti vodil ravno toliko časa, da se nisem spuščal v povsem nepoznane vode. Zgrabil sem priložnost, ki je prišla v pravem času, da po dvanajstih letih ponovno prevzamem vodenje tega podjetja.

Zagotovo je bil razkorak med vodenjem Fructala in KSD Ajdovščina opazen. Je z vidika vodenja sploh mogoče primerjati obe podjetji?

Razkorak je opazen, primerjavo pa je praktično nemogoče povleči. Fructal je tržno usmerjeno podjetje, za katero sta značilna inovativnost in razvoj, medtem ko KSDA v večini opravlja obvezne gospodarske javne službe. Skupni imenovalec obeh podjetij je konkurenčnost. V tržno naravnanih podjetjih se tega vsi zavedajo, v primeru KSDA pa se to odraža v cenah na položnicah. Procesi so v obeh podjetjih zelo različni. Za razliko od potrošnikov, ki lahko na trgu izbirajo, imamo v javni gospodarski službi uporabnike, ki želijo imeti v vsakem trenutku kvalitetno opravljene storitve po zmerni ceni. Izpostavil pa bi, da so v vsakem podjetju ključni zaposleni in učinkovita organizacija.

Kateri so bili tisti izzivi, s katerimi ste se ob prevzemu mandata soočili in kako je to vplivalo na zastavljene smernice delovanja?

Zagotovo sem bil najprej soočen z bistveno drugačnimi pogoji, kot sem jih pričakoval. Na več področjih so se pokazali resni problemi, ki so v večji meri posledica nezmožnosti državnih inštitucij, da bi postavili sisteme, s katerimi bi trajnostno uredili področja, kot so na primer ravnanje z odpadki, prevzemanje odpadne embalaže ali odpadnih blat iz čistilnih naprav. Poleg tega sem funkcijo prevzel v začetku leta, ko je potrebno pripraviti elaborate za določanje cen komunalnih storitev. Gre za pomembne odločitve, od katerih je odvisno poslovanje družbe. Ob vsem tem smo se morali soočiti še z epidemijo, ki je zamajala marsikatere načrte, pred hude preizkušnje pa postavila tudi vse zaposlene. Slednje je zagotovo vplivalo tudi na zastavljene smernice. Naše poslovanje je zaradi epidemije nasploh okrnjeno, saj smo cene oblikovali glede na načrtovane količine, ki so se sedaj bistveno spremenile. Večina gospodarskih subjektov, ki so veliki uporabniki vode, je zmanjšala proizvodnjo, le redki so jo povečali. Smo pa ob tem upoštevali, da so morale določene dejavnosti prenehati s svojim delom, zato jim v tem času nismo zaračunavali storitve odvoza odpadkov. S tem smo zmanjšali naše prihodke, na drugi strani pa se je povečala količina odpadkov, ker so občani ostajali doma. Ob vseh teh izzivih je težko zasledovati začrtano pot delovanja.

KSD Ajdovščina je nadvse pomembna za izvajanje raznolikih življenjsko pomembnih storitev, zato je tudi med epidemijo pomembno, da je občanom zagotovljena vsa potrebna oskrba. Kako ste organizirali delo?

Dokler ni nujno, se le malo ljudi zaveda, da ima KSDA 24 ur aktivne kar štiri dežurne službe. Zaradi obveznih javnih služb smo bili primorani pripraviti celovit program ukrepov, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodelujemo tudi s štabom Civilne zaščite in aktivnosti koordiniramo z Občino. Z ukrepi smo zaščitili zdravje naših zaposlenih in zagotovili nemoteno izvajanje obveznih javnih služb. Lahko si predstavljate, kakšen problem bi bila motena oskrba s pitno vodo, kopičenje odpadkov, vpliv na okolje zaradi neučinkovitega čiščenja odpadnih voda, odpovedi pogrebne službe ali katere koli druge naše dežurne službe.

Katere ukrepe ste uvedli v času epidemije?

Ukrepi so morali biti radikalni po drugi strani pa verjamem, da mnogih občani niso niti opazili. Splošnim ukrepom, ki jih določa država, smo dodali omejitev gibanja zaposlenih med posameznimi objekti, formiranje dodatnih ekip, ki med seboj ne prihajajo v stik, zamike izmen po enotah, da se ne srečujejo v garderobah in še številne druge. Pripravili smo se tudi na primere širšega pojava obolenj v določenih ustanovah, kjer smo predvideli sukcesiven odvoz nevarnih odpadkov, denimo uporabljenih zaščitnih sredstev.

Kako so se na dodatne ukrepe odzvali zaposleni in uporabniki vaših storitev ter kako zagotavljate, da dela nemoteno tečejo?

Pohvaliti moram vse zaposlene, ker se zavedajo pomembnosti dela, ki ga opravljajo, saj predano in dosledno skrbijo za zaščito, ki jim delo največkrat še dodatno otežuje. Njihova izpostavljenost je po enotah zelo različna. Vsi zaposleni morajo ves čas uporabljati maske, menjavati rokavice, razkuževati površine, da niti ne omenjam ukrepov, ki so potrebni v pogrebni službi. Že v prvem valu smo se odločili, da omejimo vse nenujne storitve, kjer bi dodatno izpostavljali naše zaposlene, in med drugim upravo zaprli za stranke.  

Poslanstvo vaše družbe je kakovostno izvajanje storitev gospodarskih javnih služb in drugih storitev, obenem pa tudi skrb za osveščanje občanov na področju varstva okolja. Razmišljate o dodatnih ukrepih na tem področju?

Izvajanje storitev gospodarskih javnih služb je ves čas pod drobnogledom občanov in trudimo se, da jih izvajamo res kakovostno. Obenem smo odvisni od občanov, ker lahko bistveno prispevajo k zaščiti okolja, urejenosti javnih površin, naši učinkovitosti in posledično to vpliva tudi na ceno storitev, ki jih nudimo. Menim pa, da bomo morali v prihodnje poleg odnosa do okolja dvigniti tudi kulturo sobivanja. Storitve, kot je na primer odvoz odpadkov občanom, zaračunavamo po principu kolektivnega povzročanja odpadkov in resnično ni prav, da se pojavljajo posamezniki, ki povzročajo nesorazmerne obremenitve in posledično stroške.

Vodenje KSD Ajdovščina ste prevzeli za štiri leta. Kako bo pod vašim vodenjem podjetje še okrepilo zaupanje občanov v javno oskrbo – na čem bo temeljila vaša vizija?

Ves čas je potrebno upoštevati, da delujemo v dobrobit občanov, ki morajo biti z našimi storitvami zadovoljni. Njihovo zaupanje se mora odražati tudi v cenah na položnica. Inovativnost in razvojno naravnanost bo podprla tudi Občina z investicijami v infrastrukturo, kar bo pripeljalo do večje učinkovitosti in pripomoglo k trajnostnemu razvoju. KSDA opravlja praktično vse javne službe, kar ji daje konkurenčno prednost v primerjavi z občinami, kjer te službe opravlja več podjetji. Specifični so tudi veliki uporabniki, ki s svojo porabo nižajo cene storitev. S konkurenčnostjo komunalnih storitev se namreč ustvarjajo boljši pogoji za gospodarstvo in hkrati nižajo cene za občane. Naš cilj bodo vedno kvalitetno opravljene storitve, s katerimi bomo zadovoljili pričakovanja občank in občanov ter s tem ustvarili boljše pogoje za bivanje.  

Hvala.

 

* Intervju je bil prvotno objavljen v decembrski tiskani izdaji Lokalnih Ajdovščina.

 

 

 

Tina Velikonja

#ajdovščina, #novice, #intervju, #gospodarstvo, #okolje

Kolofon