Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Eva Mermolja: »Vsako podjetje, vsak vodja si želi kompetentne, zavzete in motivirane zaposlene«

Živimo v času hitrih sprememb, ki od nas zahtevajo stalno učenje in hitro prilagajanje. Korak – Centri za razvoj kadrov predstavlja nov poslovni model, ki so ga razvili na Ljudski univerzi Ajdovščina v sodelovanju z Zvezo Ljudskih univerz Slovenije. Korak združuje 16 centrov po vsej Sloveniji. Pogovarjali smo se z Evo Mermolja, direktorico Ljudske univerze Ajdovščina, ki pravi, da si s Korakom želijo predvsem to, da so prepoznani kot strokovni in kompetentni regijski ponudniki programov in storitev za razvoj kadrov za podjetja ter se na ta način utrjujejo kot podaljšana roka kadrovskih služb.

Nam lahko zaupate, kaj se skriva pod imenom Korak? Komu je namenjen? Zakaj in kako ste prepoznali potrebe ter se lotili razvoja tega?

V Korak nas je združenih 16 ljudskih univerz. Skupaj smo pripravili ponudbo storitev in programov, s katero želimo pomagati podjetjem pri razvoju kadrov. Sami programi in storitve so primarno namenjene malim in srednje velikim podjetjem ter vsem tistim, ki se zavedajo pomena nenehnega vlaganja in dela s kadri.  

V zadnjih letih smo pri našem delu s podjetji prepoznali potrebo po takšnem modelu. Izkazalo se nam je, da podjetja potrebujejo več kot le enodnevna usposabljanja in izobraževanja. Določene podjetja nimajo kadrovske službe ali pa so njihove kadrovske službe zelo zasedene z raznimi administrativnimi stvarmi in drugimi vsakodnevnimi nujnimi nalogami. Hkrati pa določene stvari, ki so zelo pomembne, ostanejo nekje pozabljene, na stranskem tiru.

Podjetja se zavedajo, da je razvoj kadrov pomemben in nujen, a pogosto prav za to zmanjka časa. Zato smo se odločili, da k podjetjem pristopimo celostno. S podjetji vstopimo v partnerstva, saj si želimo vzpostaviti dolgoročno sodelovanje. Zavedamo se, da le ciljno in usmerjeno vlaganje v kadre prinaša rezultate podjetju na tem področju.

Gre za precej nov poslovni model. Kakšne so obeti glede na to, da že imate prve povratne informacije?

Korak je resnično nov poslovni model v vseh pogledih. Zakaj? Zato ker združuje kar 16 ponudnikov iz vse Slovenije. Povezali smo se z najboljšimi predavatelji in strokovnjaki ter skupaj pripravili storitve in programe na podlagi raziskave o analizi potreb ter tako pripravili enotno ponudbo za celotno Slovenijo.

Naše pretekle izkušnje kažejo na to, da se v podjetjih zavedajo, kako pomembno je vlagati v kadre. Tukaj ne govorimo samo o razvoju vodstvenega kadra, ampak o vlaganju v vsakega posameznika, ki v organizaciji prispeva k doseganju ciljev. Zagotovo tukaj ne gre samo zato, da se izvajajo neka splošna izobraževanja in storitve, ampak pristopamo tako, da izhajamo iz potreb podjetja. Na ta način zasnujemo ponudbo.

Vsi se zavedamo, da je vlaganje v razvoj in znanje eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost podjetja. Vsako podjetje, vsak vodja si želi kompetentne, zavzete in motivirane zaposlene. In prav je tako.

Kje vidite dodano vrednost, da kot zunanji svetovalec vstopate v podjetje?

Podjetja se pogosto soočajo z izzivi na enak način, ki pa lahko ne prinaša želenih učinkov. Skoraj vedno vedo, da so nekje težave, vendar le-teh ne znajo opredeliti. Zakaj? Ker ne vidijo vzroka za vse te težave oziroma vidijo le delni vzrok. V teh primerih, vsaj po mojem mnenju, je smiselno, da s podjetjem sodeluje zunanja, objektivna oseba oziroma organizacija, ki strokovno in po postopku predvidi kaj in kako oziroma izdela analizo stanja podjetja. Glede na prepoznane potrebe in cilje pa pripravi in predlaga ustrezne ukrepe. Včasih je dovolj, da preprosto vprašamo ljudi, zakaj se tako dogaja. Ni pa vedno enostavnih rešitev. Pristopiti je potrebno celostno.

Kakšno vlogo ima tukaj Ljudska univerza Ajdovščina? Tudi vi kot usposobljen kader imate tukaj pomembno vlogo. A najprej je verjetno potrebno le prisluhniti in še le nato predlagati, kaj bi bilo za podjetje najboljše?

Ljudska univerza Ajdovščina ima nalogo, da prepozna, v čem je težava, da poskuša s podjetjem priti do  uvida v težavo in nato iskati vzroke tega nastanka. Naslednji korak je določiti cilje, si odgovoriti na vprašanje, kaj si sploh želimo spremeniti. Na podlagi prepoznanih izzivov, glede na določene cilje in na podlagi stanja, pa skupaj postavimo akcijski načrt za doseganje ciljev. In prav tukaj se pokaže naša najpomembnejša vloga. Da znamo prisluhniti in prepoznati, kateri so ključni izzivi, zaradi katerega ima podjetje težave in kateri so pravi ukrepi za njihovo reševanje.  

Kaj vse torej ponujate v ponudbi Korak?

Mi si želimo celovito pristopiti k razvoju kadrov v podjetju ter nuditi celovito podporo pri razvoju zaposlenih. Zato ni dovolj, da izvedemo eno izobraževanje, ampak gre tukaj za dolgoročno, partnersko sodelovanje. S podjetjem si želimo najprej narediti podrobno analizo stanja in pričakovanih rezultatov, ciljev ter na podlagi tega izdelamo strategijo razvoja kadrov. Ob pravi zavezanosti je kadrovska strategija več kot le statičen dokument. Podjetja se s tem zavežejo k razvoju.

Ponujamo tudi vzpostavitev mentorskega sistema v podjetje, ki je danes velikokrat prepoznana kot pomembna pri hitrem nadomeščanju ključnih kadrov v samem podjetju.  

Pripravili smo tudi posebno storitev, ki je vezana na ciljno vodenje. Zasnovali smo aplikacijo, ki zagotavlja spremljanje vsakega zaposlenega glede na cilje podjetja. Tako imamo v sklopu ciljnega vodenja postavljen kompetenčni model, ki omogoča ocenjevanje kompetenc, opravljanja delovnih nalog in doseganja ciljev. Zaposlene se ocenjuje po metodi 360. Gre za metodo, kjer se zaposleni ocenjujejo sami, prejmemo pa tudi oceno vodje ter oceno sodelavcev. Na ta način se pridobi objektivni vpogled v delo zaposlenega, njegove zmožnosti, odstopanja od pričakovanega ter iskanje novih možnosti za izboljšavo.

Pravite, da pri razvoju zaposlenih ni hitrih rešitev in da si vsak vodja želi kompetentne, zavzete in motivirane zaposlene. Pa vseeno, ko se pogovarjate z vodilnimi v podjetju, kaj je tisto kar zaznavate, da kljub vsemu temu ni vedno tako?

Uspešna podjetja in uspešni vodje se tega zavedajo in so pripravljeni celovito pristopit k razvoju zaposlenih. Je pa to zelo težko izvedljivo, če tukaj ne gre za partnersko sodelovanje, če gre le za enkratne ukrepe, ker nas enostavno čas povozi. Izgubimo se v drugih nujnih nalogah. Vsi poslovni procesi imajo točno predvidene postopke, in pogosto prav na področju kadrov temu ni tako. Vzroki za to so različni. Mi podjetjem ponujamo rešitev – kot podaljšanja roka kadrovski službi. Tako kot najamejo strokovnjaka za področje IT, enako je to na področju razvoja kadrov. Najpomembnejše je, da strokovno pristopimo in zato smo tukaj mi.

Je mogoče zdaj »pravi« čas, da podjetja naredijo podrobni pogled na svoje zaposlene?

Ali je danes primeren čas ali ne? To je stvar odločitve. Sama mislim, da je vsak trenutek primeren, da začnemo delovati, razmišljati in aktivno pristopiti k razvoju zaposlenih in k uvajanju želenih sprememb. Vsi delujemo podobno – dokler nas na določene spremembe in ukrepe ne vežejo časovni roki, radi čakamo in odlašamo. Na vodstvu sloni odgovornost za razvoj kadrov in odločitev, kako bo k le-temu pristopalo. Za prave spremembe je potreben proces. Razvoj zaposlenih je tek na dolge proge – gre za proces, ki mora biti nenehno vpeljan v podjetje. Veseli me, da uspešni vodje prepoznavajo, da se največji potencial za razvoj in uspešnost podjetja skriva prav v zaposlenih.

 

* Intervju je bil prvotno objavljen v decembrski tiskani izdaji Lokalnih Ajdovščina

 

 

 

Neja Fakin

#ajdovščina, #novice, #intervju, #gospodarstvo, #izobraževanje

Kolofon