Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Danes na sporedu 23. seja občinskega sveta Ajdovščine

Danes, v četrtek, 14. oktobra, se bodo ajdovski občinski svetniki ponovno sestali, tokrat na triindvajseti redni seji, ki bo potekala v šolski dvorani na Otlici. Na dnevnem redu jih čaka deset točk, med drugim bo beseda tekla tudi o rebalansu proračuna ter o bodočem prizidku Waldorfske šole v Ajdovščini.

V četrtek, 14. oktobra, ob 15.30h, se bo v šolski dvorani na Otlici, na svoji triindvajseti redni seji, sestal Občinski svet Občine Ajdovščina. Na dnevnem redu bo svetnike in svetnice čakalo deset točk:

Potrditev zapisnika ter poročil o izvajanju sklepov 22. redne seje in  8. korespondenčne seje;

Informacije in pobude;

Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2021 – I. obravnava;

S sprejetjem rebalansa proračuna bo zagotovljeno nemoteno poslovanje občine do konca proračunskega leta. Z rebalansom se usklajujejo prihodki in odhodki glede na pričakovanje prilive in glede na pričakovano dinamiko izvajanja investicij.

Sklep o spremembah in dopolnitvah načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leto 2020 in 2021 – I. obravnava;

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ajdovščina za leti 2020 in 2021 se spremeni tako, da se v načrt razpolaganja z zemljišči doda nepremičnino s parc. št. 506/1 k.o. Ajdovščina, na kateri želi Waldorfska šola zgraditi prizidek. Pri prodaji se v prodajni posel vključijo pogoji oz. varovala:

-  zahteva, da se po izgradnji objekta ustanovi etažna lastnina;

sočasna ustanovitev odkupne pravice, v kolikor kupec na prodani nepremičnini ne bo v roku zgradil objekta in/ali novozgrajeni objekt ne bi bil v uporabi za namene izobraževanja;

- sočasna ustanovitev prepovedi odtujitve v korist Občine.

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo – I. obravnava;

V sprejem se predlaga Pravilnik o prenehanju pravilnika o oddajanju  nepremičnin v najem ali uporabo zaradi njegovega neskladja z veljavnimi predpisi in zadostne normativne urejenosti z veljavnim zakonom in uredbo, ki urejata področje oddaje nepremičnin.

Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina – I. obravnava;

S predlaganim odlokom se prevzema veljavnost prostorskih aktov Občine Vipava na območju parcel, ki so z uskladitvijo občinske meje z Občino Vipava, na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin, prešle na območje občine Ajdovščina. Na teh parcelah ne veljajo določila prostorskih aktov Občine Ajdovščina: Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97, Uradni list RS, št. 96/04) in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98, Uradni list RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11 in 14/12; kartografski del: Uradni list RS, št. 96/04), zato je s predlaganim odlokom potrebno prevzeti veljavnost prostorskih aktov Občine Vipava. Te parcele tudi niso bile zajete v postopek priprave prostorskega načrta Občine Ajdovščina.

Odlok o uporabi javnih površin za namen organizacije prireditev v občini Ajdovščina – I. obravnava;

S tem odlokom se določajo pogoji uporabe prireditvenih prostorov na območju občine Ajdovščina, njihovo upravljanje ter izhodišča za določitev cene uporabe za namen prireditev in drugih dogodkov. Po predlogu odloka v imenu Občine Ajdovščine s prireditvenimi prostori upravlja občinska uprava, ki na podlagi vloge uporabniku izda soglasje za uporabo. Občinska uprava lahko določene naloge, povezane z upravljanjem prenese na t. i. skrbnike. Ključne naloge skrbnikov so predaja in prevzem prireditvenega prostora, prisotnost v času prireditve ter  koordinacija s KSD d. o. o. Ajdovščina.

Uporabniki za uporabo prireditvenega prostora plačajo ceno, v kateri je vključena uporaba infrastrukture, ki je na razpolago in jo želijo uporabljati (voda, elektrika) ter prekritja in odkritja arheoloških prezentacijskih polj. Cenik za uporabo sprejme župan najkasneje do konca leta 2021, ker je s 1. 1. 2022 predviden pričetek uporabe odloka. Odlok določa tudi prireditve, ki so v javnem interesu Občine Ajdovščina, ter brezplačno uporabo prireditvenih prostorov.

Sklep o odvzemu statusa javno dobro;

Predlagajo se odvzemi javnega dobra pri nepremičninah, ki niso več v splošni rabi, saj je javno dobro uničeno oz. se zagotavlja nadomestna nepremičnina. Odvzem se predlaga za nepremičnine v k.o. Kovk, k.o. Vodice, k.o. Ajdovščina, k.o. Brje, k.o. Črniče, k.o. Gojače, k.o. Lokavec, k.o. Podkraj in k.o. Skrilje

Sklep o odvzemu statusa javno dobro-vode in vzpostavitvi javno dobro-cesta;

Na območju OC RUSNE se nahajajo nepremičnine, ki so v zemljiški knjigi opredeljene kot javno dobro vode, dejansko, v naravi pa gre za cesto. Ker niso izpolnjeni zakonski pogoji po Zakonu o vodah za to, da bi bili nepremičnini ali grajeno ali naravno na nepremičnini, so pa izpolnjeni pogoji za javno dobro-ceste po Zakonu o cestah, se v sprejem predlaga sklep, s katerim se dejansko stanje tudi pravnoformalno uredi.

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

- Mnenje - imenovanje ravnateljice Otroškega vrtca Ajdovščina

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice

Kolofon