Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Nov ajdovski občinski prostorski načrt tik pred potrditvijo

Decembrska seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo na dnevnem redu vsebovala potrditev novega občinskega prostorskega načrta (OPN). Načrt je potrdilo Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odločilo, da je izvedba OPN sprejemljiva za okolje. Občina Ajdovščina poziva vse, ki imate začete postopke, vezane na obstoječi plan in ste v postopkih pridobivanj dovoljenj ali drugih pomembnih dokumentov, da čim prej vašo dokumentacijo vložite na pristojne urade.

Kot poroča spletna stran Občine Ajdovščina je bil postopek priprave občinskega prostorskega načrta dolgotrajen, saj gre za usklajevanje mnogih dejavnikov – na eni strani želja in interesov, na drugi zakonskih pogojev in mnenj nosilcev urejanja prostora. Namen urejanja prostora je doseganje trajnostnega prostorskega razvoja, izdelavo novega OPN v občini Ajdovščina pa je predvsem pogojevala spremenjena zakonodaja (obstoječi plan namreč temelji še na jugoslovanski zakonodaji). Občina Ajdovščina je s postopkom pričela pred petnajstimi leti, odtlej so se večkrat spreminjali zakoni, pripravljenih je bilo več osnutkov OPN-ja, izvedenih več javnih razgrnitev in obravnav, zainteresirana javnost je podajala predloge in pobude. Končni osnutek OPN je bil izdelan novembra 2016, nato se je nemudoma pričelo pridobivati mnenja nosilcev urejanja prostora, ki so po večletnem usklajevanju podali vsa pozitivna mnenja, zadnje je bilo prejeto junija letos. Zadnji korak v dolgotrajnem postopku je bilo pridobivanje odločitve Ministrstva za okolje in prostor, ki je pred dnevi Občini Ajdovščina posredovalo odločbo, da je izvedba OPN sprejemljiva za okolje. Poudariti velja, da je bila hkrati ob postopku priprave prostorskega načrta dejansko opravljena celovita presoja o vplivu OPN na okolje, skozi ta postopek je bilo okoljsko poročilo javno razgrnjeno, javnost pa povabljena k oddaji svojih mnenj.

Nov OPN namenske rabe zemljišč ni bistveno spremenil od obstoječega plana. V manjšem obsegu se širijo stavbna zemljišča – za poslovno dejavnost predvsem v Ajdovščini in v Gojačah, za stanovanjsko gradnjo pa po celotni občini. Med pomembnejšimi spremembami je tudi območje deponije plazu Slano blato, ki je postalo stavbno zemljišče. Sicer pa ne gre pričakovati, da bodo nosilci urejanja prostora popustili željam po spremembi kmetijskih zemljišč v stavbna, še posebej, če so na območju nepozidana stavbna zemljišča. Kmetijska zemljišča so namreč ustavno varovana kategorija, država in lokalna skupnost pa sta jih dolžna varovati in s tem zagotavljati prehransko varnost prebivalstva.

Nov občinski prostorski načrt je tako pripravljen, Občinski svet Občine Ajdovščina ga bo potrjeval na svoji decembrski seji. Datum uveljavitve novega OPN-ja še ni dokončen, bo pa zagotovo znan na decembrski seji občinskega sveta. Konec decembra se bo na svoji zadnji seji sestal tudi Odbor za urejanje prostora in varstvo okolje, tudi z namenom, da pregleda še zadnje vloge za t. i. izjemne posege v prostor, ki temeljijo na veljavnem Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina.

Če torej za izvedbo izjemnega posega v prostor potrebujete soglasje odbora, posredujte vlogo na Občino najkasneje do 20. decembra 2021. Prav tako obveščamo vse, ki imate začete postopke, vezane na obstoječi plan in ste v postopkih pridobivanj dovoljenj ali drugih pomembnih dokumentov, da čim prej vašo dokumentacijo vložite na pristojne urade.

 

* Vir: Občina Ajdovščina

* Naslovna fotografija: Matic Slemič

 

Lokalne Ajdovščina

#ajdovščina, #novice, #okolje

Kolofon