Lokalne Ajdovščina

oglaševanje menu

Ajdin Bajrović: »Zgodba starega mestnega jedra, zapisana v ustroju kamnite površine«

Projektant Ajdin Bajrović z arhitekturnega biroja Ravnikar Potokar je kar nekaj časa predano bdel nad prenovo Lavričevega trga. Z veliko vnemo je projekt vodil od izhodišč vse do zaključnih del. Skozi celoten projekt ureditve mestnega jedra se je srečeval z marsikatero preizkušnjo, največjo so mu predstavljale arheološke raziskave, ki so projekt prenove mestnega jedra postavile na glavo. Izpostavlja pa, da ga je prav slednja preizkušnja dodatno obogatila in prinesla neprecenljive izkušnje na karierni poti. Več pa v spodnjem intervjuju.

Kaj menite je bilo pri vašem elaboratu ključnega, da je natečajna komisija izbrala prav vašo zasnovo prenove?

V natečajnem projektu smo skušali prepoznati ključne kvalitete danega območja, jih poudariti in povezati v smiselno celoto. Posege v občutljivo historično tkivo smo zasnovali z zadržanim avtorskim pristopom, v sozvočju z rimsko zasnovo Kastre in prezentiranimi arheološkimi ostalinami ter prenovo Svetozarja Križaja iz 60 let prejšnjega stoletja. Lavričev trg smo obravnavali kot stičišče primarnih mestnih funkcij in kot del širšega sistema trgov in povezav med njimi. Osnovno idejo ureditve Lavričevega trga, ki izhaja iz antične mreže Castruma ter ustroja celotne cestne mreže ožjega središča, smo še dodatno razvili z detajli tlakovanja ter urbane opreme. Vse skupaj se je lepo spojilo v celoto in nam prineslo izbor.

Kateri je bil največji izziv, s katerim ste se srečevali že med projektiranjem, pa tudi pozneje med samim potekom prenove?

Največji izziv je bil zagotovo ohraniti osnovno idejo ureditve ob vseh zahtevah, ki spremljajo izvedbo tovrstnega projekta in vseh odprtih vprašanjih glede arheoloških ostalin pod površjem. Saj je prav nepredvidljiv značaj projekta zahteval tesno sodelovanje in stalno usklajevanje udeležencev prenove. Tekom izkopavanj se je namreč izkazalo, da je zgodba pod površjem obstoječega tlaka veliko bolj kompleksna, slednjemu smo morali slediti in upoštevati vse zahteve ZVKD o varovanju in minimalnih posegih v tkivo rimskih ostalin. Na podlagi analize rezultatov arheoloških raziskav se je pripravljalo predloge prezentacije v tlakovanju, kar je bilo tudi svojevrsten izziv.

Ostanki principija so danes postavljeni v štirih odprtih prezentacijskih poljih. Predstavljeni so tako rekoč v ''živo''. Kakšne je zasnova teh polj in zakaj ste se odločili za tak način prezentacije?

Za tovrstno prezentacijo smo se odločili na podlagi smernic ZVKD, ki so z rezultati arheoloških raziskav predvidele odprto prezentacijo principija (kompleksa vojaškega poveljništva), s poudarki na predstavitvi vzhodnega dela objekta. Med potekom arheoloških izkopavanj so namreč grajene linije objekta na Lavričevem trgu postajale vse bolj jasne in čitljive. Izrazite linije ostalin rimskih zidov v smeri vzhod - zahod so na južnem delu spremljale še kamnite baze, vključno s sloji ohranjene rimske ceste. Tako je prišlo do odločitve, da bodo izkopanine v štirih prezentacijskih poljih, ki z robovi konzolno segajo nad linije prezentiranih rimskih zidov in poudarjajo njihovo kontinuiteto. Pozicionirane so tako, da prikazujejo značilno linijsko zasnovo rimskega objekta, ki izpostavi osrednji vhodni del rimskega objekta. Usklajene so tudi s prometno ureditvijo trga – med polji so predvidene tri povezave na severni del trga, osrednja povezava je ožja in je namenjena pešcem in kolesarjem. Na vzhodnem delu je predvidena širša povezava za dostavo, intervencijo in ostala motorna vozila. Zahodna povezava je prav tako namenjena pešcem in kolesarjem, z možnostjo izvoza za motorna vozila v smeri Prešernove ulice. Pohodni nivo prezentacijskih polj je 45 cm nižji od nivoja tlakovanja trga, kar predstavlja višino sedišča na robovih polj. Prezentacijska polja so dostopna preko stopnic, ki so umeščene v linije kamnitih klopi na severnem in južnem robu prezentacijskih polj z namenom, da prezentacija arheoloških ostalin postane aktiven del mestnega prostora historičnega jedra Kastre.

Ajdovščina

Tlakovanje je povezano z rimskimi časi. Izbrali ste kamnite plošče, ki so položene v raznolikih velikostih. Lahko pojasnite, kako so postavljene in kakšen je njihov pomen?

Ureditev tlakovanja temelji na antični mreži Castruma, ki je bila zasnovana na modularni mreži pasusov – dvojnih rimskih korakov. Mreža severnega dela Castruma je orientirana skorajda sever - jug, mreža južnega dela Castruma pa nekoliko odstopa od osi. Zamik obeh mrež se zgodi na osrednjem delu Lavričevega trga, kar nakažemo z novim kamnitim tlakovanjem – zgornji del trga sledi eni mreži, spodnji del trga pa drugi mreži. Linija zamika se nahaja severno od prezentacijskih polj.

Osnovni gradnik tlakovane mreže je kamnita plošča, ki po svoji dimenziji izhaja iz dolžine rimskega koraka: 74 na 37 cm, oziroma polovice osnovne enote dvojnega koraka pasusa (147,87 cm), pri čemer celotna mreža tlakovanja povzema ta razmerja. Plošče so postavljene po daljši stranici v smeri carda (sever - jug) in po krajši stranici v smeri decumanusa (vzhod - zahod). Znotraj osnovne mreže tlakovanja se na mestu že izkopanih temeljev te interpretira z manjšimi formati istega kamna, ki povzemajo antično strukturo zidov. Glede na namen tlakovanja je bila določena tudi obdelava pohodne površine kamnitih plošč. Kamnite plošče generalnega tlaka so grobo štokane, medtem ko imajo kamniti elementi prezentacije rimskih ostalin klano površino.

V novo podobo mestnega jedra ste vključili tudi vodni element s fontani. Kaj ponazarjajo?

Vodni element je zasnovan v obliki treh fontan z različnimi vodnimi motivi. Pri tem gre za navezavo na raznolik značaj Hublja pri samem izviru, ki se z vodno formo izrazito odziva na vremenske pogoje. Raznolikost vodnih motivov spremlja raznovrstnost zvoka gibanja vode, ki prav tako sodeluje pri oblikovanju ambienta v območju fontan. Zasnova vodnega elementa v obliki treh fontan iz kamnitih okvirjev višine sedišča ustvarja prehoden odprt prostor, ki je obenem namenjen zadrževanju. Pri tem je pomembna tudi umestitev fontan. Umeščene so namreč v območje nekdanjega dvorišča Edlingovega dvorca na stičišču povezav Lavričevega trga s Hubljem in Lokavščkom, ki predstavljata ključna vodna ambienta starega mestnega jedra Kastre.

Ajdovščina<br />
Fotografija: Jure Makovec

Vizualna podoba prenovljenega območja je enotna, kateri elementi jo še tvorijo?

Pri zasnovi ureditve Lavričevega trga imajo pomembno vlogo latniki, ki s predvideno zasaditvijo trte predstavljajo horizontalno zasaditev  v zelenem sistemu trga. Skupaj z obstoječimi in novo zasajenimi drevesi, ki predstavljajo elemente vertikalne zasaditve, vzpostavijo izmenjujoč ritem zasaditve. S tem se izpostavi fasade pomembnejših objektov, ki ''držijo'' stranice trga.

2000 let star trg je zasijal v svoji novi podobi. Kako ste zadovoljni s potekom celotne prenove?

Zaključek prenove Lavričevega trga in Prešernove ulice predstavlja velik uspeh na poti razvoja historičnega tkiva v sodobno mestno središče. Končana je šele prva, a najpomembnejša faza. Z novo prometno ureditvijo so mestne površine prešle v uporabo tistim, ki jo najbolj potrebujejo – pešcem in kolesarjem. Pritličje starega mestnega jedra se je začelo prebujati. S časom bo tudi novo zelenje prispevalo k oblikovanju raznolikosti podobe mesta, da bo celotno mestno jedro oživelo v vsej svoji podobi. Pripoved zgodbe starega mestnega jedra, zapisane v ustroju kamnite površine, se je šele začela.

Hvala.

 

* Intervju je bil prvotno objavljen v tiskani izdaji Lokalnih Ajdovščina   

 

 

Tina Velikonja

#ajdovščina, #novice, #intervju, #kultura

Kolofon